อบรมบุคลากรทางการศึกษา

ผู้เข้าชม : 287

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหาร และคณะครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา
เข้าร่วม #โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดย นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา #เรื่องการประเมินผลทางการศึกษา
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และเทคนิคการออกข้อสอบ
โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7- 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในครั้งนี้ได้รับความรู้จาก
รองศาสตราจารย์ดร.พูนสุข อุดม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร อุดม อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่
....โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษามา ณ โอกาสนี้......
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง