ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี-ยุวกาชาด 2562

ผู้เข้าชม : 128

โรงเรียนเทศบาล4 มหาราช สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองกระบี่ โดยนายวิรัตน์ จุติประภาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึ
กษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 25 -27 ธันวาคม 2562 ณ สวนสาธารณะธารา โดยมีนายสุระเดชา ฟุ้งสาคร รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองกระบี่ เป็นประธานในการเปิดพิธี กิจกรรมการเข้าค่าย ซึ่งภายในค่ายมีการจัดฐานต่
าง ๆ
เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนาร
ี-ยุวกาชาด ได้ฝึกอบรมระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การทำงานเป็นระบบหมู่ เรียนรู้ความเป็นผู้นำ
ผู้ตาม การวางแผน และการทำงาน โดยถือหลักการพึ่งตนเอง รวมถึงการทำงานเป็นทีมร่วมกั
บผู้อื่น
...........โรงเรี
ยนเทศบาล 4 มหาราช ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
มา ณ โอกาสนี้.............

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด
คลิกที่นี่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่และชมรมครูผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ขอเชิญทุกท่านร่วมร่วมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และความรักความพูกพันของครอบครัว ท.4 เทศบาลเมืองกระบี่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ท.4 เทศบาลเมืองกระบี่ มินิมาราธอน
Kick with Dad นักเรียนระดับชั้น ป.3 วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2588 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ****กดที่รูปเพื่อไปยังอัลบั้มภาพกิจกรรมนี้*****
วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิรัตน์ จุติประภาค ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช มอบรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ดังรายชื่อต่อไปนี 1.ด.ญ ปุญณภา ชุมพรพันธ์ ป.2/2 2.ด.ญ เกสรา เหลี่ยมรุ่งโรจน์ ป.3/4 3.ด.ญ รัฐนิชา เอ่งล่อง ป.3/3 4.ด.ช อนันต์ยศ ห่อทอง ป.2/4 ขอขอบพระคุณผู้ปกครองและผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนสู่ความสำเร็จ มา ณ โอกาสนี้ ***กดที่ภาพเพื่อลิงค์ไปยังอัลบั้มรูปภาพนี้***