English Camp P.1-2

ผู้เข้าชม : 220

วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช จัดกิจกรรม กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนั
กเรียนระดับประถมศึ
กษาชั้นปีที่1-2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)
โดยนายวิรัตน์ จุติประภาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม
กิจกรรมแบ่งออก
เป็นฐานกิจกร
รมทางด้านภาษาอังกฤษ 5 ฐาน โดยมีครูชาวต่างชาติประจำฐานให้ความรู้
สอดแทรกผ่านการเล่นเกมส์และ
ทำกิจกรรม เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่1-2
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ (SMP)
...โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่ว
นร่วมในการจัดกิจกรรม มา ณ โอกาสนี้....

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่และชมรมครูผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ขอเชิญทุกท่านร่วมร่วมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และความรักความพูกพันของครอบครัว ท.4 เทศบาลเมืองกระบี่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ท.4 เทศบาลเมืองกระบี่ มินิมาราธอน
Kick with Dad นักเรียนระดับชั้น ป.3 วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2588 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ****กดที่รูปเพื่อไปยังอัลบั้มภาพกิจกรรมนี้*****
วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิรัตน์ จุติประภาค ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช มอบรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ดังรายชื่อต่อไปนี 1.ด.ญ ปุญณภา ชุมพรพันธ์ ป.2/2 2.ด.ญ เกสรา เหลี่ยมรุ่งโรจน์ ป.3/4 3.ด.ญ รัฐนิชา เอ่งล่อง ป.3/3 4.ด.ช อนันต์ยศ ห่อทอง ป.2/4 ขอขอบพระคุณผู้ปกครองและผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนสู่ความสำเร็จ มา ณ โอกาสนี้ ***กดที่ภาพเพื่อลิงค์ไปยังอัลบั้มรูปภาพนี้***