นักเรียนสายชั้นประถมศึกษา

ข้อมูลครูและนักเรียนระดับสายชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6

มานับจำนวนนักเรียนกันเถอะ