การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช