บริการศึกษาดูงาน

รายชื่อและภาพกิจกรรม จากจำนวนคณะเข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช

๑. คณะศึกษาดูงาน เทศบาลบ้านปง จังหวัดเชียง (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๒ .คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๓. คณะศึกษาดูงาน เทศบาลนครเกาะสมุย (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๔. คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครตรัง (๑๓ มกราคม ๒๕๕๙) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๕. คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) (๒ กันยายน ๒๕๕๙) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๖. คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา (๕ กันยายน ๒๕๕๙) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๗. คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (๘ กันยายน ๒๕๕๙) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๘. คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (๙ กันยายน ๒๕๕๙) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๙. คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล๘(อนุบาลฝันที่เป็นจริง) จังหวัดตรัง (๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๑๐. คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๑๑. คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ (๑๔ กันยายน ๒๕๖๐) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๑๒. คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง (๑๔ กันยายน ๒๕๖๐) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๑๓. คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (๑กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๑๔. คณะศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนีย์บัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๑๕. คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านบางแฟบ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๑๖. คณะศึกษาดูงานจาก
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง) จ.ภูเก็ต (๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม