บริการศึกษาดูงาน

รายชื่อและภาพกิจกรรม จากจำนวนคณะเข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช

๑. คณะศึกษาดูงาน เทศบาลบ้านปง จังหวัดเชียง (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๒ .คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๓. คณะศึกษาดูงาน เทศบาลนครเกาะสมุย (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๔. คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครตรัง (๑๓ มกราคม ๒๕๕๙) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๕. คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) (๒ กันยายน ๒๕๕๙) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๖. คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา (๕ กันยายน ๒๕๕๙) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๗. คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (๘ กันยายน ๒๕๕๙) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๘. คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (๙ กันยายน ๒๕๕๙) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๙. คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล๘(อนุบาลฝันที่เป็นจริง) จังหวัดตรัง (๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๑๐. คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๑๑. คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ (๑๔ กันยายน ๒๕๖๐) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๑๒. คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง (๑๔ กันยายน ๒๕๖๐) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๑๓. คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (๑กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

๑๔. คณะศึกษาดูงานคณะศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม