ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

เดิมนั้นมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช ชึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนชัยกุล ตำบลปากน้ำ

อำเภอเมือง จังหวัด กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทรศัพท์๐๗๕-๖๑๑๒๔๔ มีเนื้อที่ ๓ งาน ๔๒ ๑/๑๐ ตารางวา ชื่อนายบัญญัติ ปานุราช อุทิศให้สร้าง ตลาดสดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ แต่ตลาดสดไม่ประสบความสำเร็จ ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๓๖ เทศบาลได้รับอนุญาติให้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองกระบี่ (ศูนย์เยาวชนปานุราช) ตามแบบ ๑๐๐/๒๗ ของกรมสามัญศึกษางบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๔,๔๙๓,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากเทศบาลขาดแคลนบุคลากรในการดูแล จึงทำให้ได้ประโยชน์น้อย

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่จึงได้ดัดแปลงอาคารศูนย์เยาวชน

จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนปานุราช โดยมอบให้กองสวัสดิการสังคมซึ่งมี นายกฤษฏา สถิตย์ภาคีกุล เป็นผู้ดูแล ได้เปิดทำการอบรมเลี้ยงดูเด็กในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ รับเด็กตั้งแต่อายุ ๒-๔ ขวบ การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนปานุราช ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามารับการอบรมเลี้ยงดูเพิ่มมากขึ้นทุกปี และในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นเป็น ๓๐๐ คน โรงเรียนได้ขยายจนถึงระดับชั้นอนุบาล ๓ จากความต้องการของ ประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่ จึงได้ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ยกฐานะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนปานุราชขึ้นเป็นโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลปานุราช สังกัดกองการศึกษา และได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนตามประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม๒๕๔๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่ได้ขอจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราชขึ้นใหม่โดยแยกการบริหารจัดการออกจากโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลปานุราช เพื่อรับนักเรียน อายุ ๒ - ๓ ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราชมีนักเรียนจำนวน ๑๘๗ คน และโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลปานุราชมีนักเรียนจำนวน ๓๖๐ คน ในปี ๒๕๕๖ ผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่ ได้ขอจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลปานุราช ในระดับประถมศึกษา เพื่อรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับอนุบาล ๓ จากสถานศึกษาเดิม ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลปานุราช มีจำนวนนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๑๕ คน และโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลปานุราชมีนักเรียนจำนวน ๕๕๗ คน ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลปานุราช ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช ตามสถานที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่ใน วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช ได้ดำเนินการเปิดเรียน อย่างเป็นทางการในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีนักเรียน ๒ ระดับชั้น คือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ โดยมีนักเรียนจำนวน ๒๑๓ คน

ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช ได้ทำการจัดการศึกษาในพื้นที่ สองส่วน ส่วนที่

๑ นักเรียน ชั้นอนุบาล ๑-๓ จำนวน ๔๘๖ คน จัดการเรียนรู้อยู่กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เดิม และส่วนที่ ๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ จำนวน ๔๒๖ คน จัดการเรียนรู้ ณ สถานที่ใหม่ในซอย ๔๑ ถนนมหาราช เพราะฉะนั้นปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช มีนักเรียนทั้งหมด ๙๑๒ คน มีบุคลากรทั้งสิ้น ๘๑ คน โดยมีนายวิรัตน์ จุติประภาค เป็นผู้บริหารสถานศึกษา