สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช


สีเหลือง หมายถึง ความดี คุณธรรม จริยธรรมประจำตน

สีเทา หมายถึง ความเข้มแข็ง ความอดทนในการเรียนรู้