ประวัติโรงเรียน

เดิมนั้นมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช ชึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนชัยกุล ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัด กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทรศัพท์๐๗๕-๖๑๑๒๔๔ มีเนื้อที่ ๓ งาน ๔๒ ๑/๑๐ ตารางวา ชื่อนายบัญญัติ ปานุราช อุทิศให้สร้าง ตลาดสดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ แต่ตลาดสดไม่ประสบความสำเร็จ ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๓๖ เทศบาลได้รับอนุญาติให้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองกระบี่ (ศูนย์เยาวชนปานุราช) ตามแบบ ๑๐๐/๒๗ ของกรมสามัญศึกษางบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๔,๔๙๓,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากเทศบาลขาดแคลนบุคลากรในการดูแล จึงทำให้ได้ประโยชน์น้อย

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่จึงได้ดัดแปลงอาคารศูนย์เยาวชนจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนปานุราช โดยมอบให้กองสวัสดิการสังคมซึ่งมี นายกฤษฏา สถิตย์ภาคีกุล เป็นผู้ดูแล ได้เปิดทำการอบรมเลี้ยงดูเด็กในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ รับเด็กตั้งแต่อายุ ๒-๔ ขวบ การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนปานุราช ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามารับการอบรมเลี้ยงดูเพิ่มมากขึ้นทุกปี และในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นเป็น ๓๐๐ คน โรงเรียนได้ขยายจนถึงระดับชั้นอนุบาล ๓ จากความต้องการของ ประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่ จึงได้ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ยกฐานะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนปานุราชขึ้นเป็นโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลปานุราช สังกัดกองการศึกษา และได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนตามประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม๒๕๔๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่ได้ขอจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราชขึ้นใหม่โดยแยกการบริหารจัดการออกจากโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลปานุราช เพื่อรับนักเรียน อายุ ๒ - ๓ ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราชมีนักเรียนจำนวน ๑๘๗ คน และโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลปานุราชมีนักเรียนจำนวน ๓๖๐ คน ในปี ๒๕๕๖ ผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่ ได้ขอจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลปานุราช ในระดับประถมศึกษา เพื่อรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับอนุบาล ๓ จากสถานศึกษาเดิม ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลปานุราช มีจำนวนนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๑๕ คน และโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลปานุราชมีนักเรียนจำนวน ๕๕๗ คน ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลปานุราช ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช ตามสถานที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่ใน วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช ได้ดำเนินการเปิดเรียน อย่างเป็นทางการในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีนักเรียน ๒ ระดับชั้น คือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ โดยมีนักเรียนจำนวน ๒๑๓ คน

ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช ได้ทำการจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ แบ่งออกเป็น

ที่ ห้อง ครูประจำชั้น จำนวนนักเรียน รวม
ชาย หญิง
1 อนุบาลปีที่ 1/1 นางละมัย สามเมือง 11 18 29
2 อนุบาลปีที่ 1/2 น.ส.พิมพิศา จันทรมณี 15 14 29
3 อนุบาลปีที่ 1/3 น.ส.จุฑารัตน์ ทองปิด
น.ส.ปานทิพย์ พัดทอง
14 13 27
4 อนุบาลปีที่ 1/4 นางนลินรัตน์ เหมกุล
น.ส.มาลินี ลือชา
12 16 28
5 อนุบาลปีที่ 1/5 นางนงพงา บุญยิ่ง
น.ส.นิรชา ไทยดำ
Miss Maefar lane Claire Maric
10 14 24
รวม 62 75 137
6 อนุบาลปีที่ 2/1 น.ส.ศรีสุดา สมานุภาวิน 12 12 24
7 อนุบาลปีที่ 2/2 นางพิชญ์สินี กุเรค้า 11 15 26
8 อนุบาลปีที่ 2/3 น.ส.สุภาพร สุขสนิท
น.ส.ศิริรัตน์ ช่อชั้น
12 14 26
9 อนุบาลปีที่ 2/4 น.ส.รุสมานีย์ สาและ
น.ส.อุมาพร ขาวแขก
14 10 24
10 อนุบาลปีที่ 2/5 นางสุจิวัลย์ สุนยานัย
น.ส.จุฬารัตน์ นกร่อน
Mr.Alan James Lawson
10 23 33
รวม 59 74 133
11 อนุบาลปีที่ 3/1 นางอำไพ เกื้อมา 10 14 24
12 อนุบาลปีที่ 3/2 น.ส.ปริชาติ เปลียวจิตร์ 13 15 28
13 อนุบาลปีที่ 3/3 นางอุมาภรณ์ พลบำรุง
น.ส.สุธิรา จิตติ
11 13 24
14 อนุบาลปีที่ 3/4 นางจิราพร จันทร์เทพ
น.ส.สุรัตนา ทองศิริ
Mr.Christopher Carstensen
12 13 25
รวม 46 55 101
รวมนักเรียนระดับปฐมวัยทั้งสิ้น 167 204

371

และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑-๕ แบ่งออกเป็น

ที่ ระดับชั้น ครูประจำชั้น จำนวนนักเรียน รวม
ชาย หญิง
1 ประถมศึกษาปีที่ 1/1 NP น.ส.รุ่งทิวา ชัยสงคราม 26 15 41
2 ประถมศึกษาปีที่ 1/2 SMP น.ส.สุนิสา จูฑามาตย์ 13 16 29
3 ประถมศึกษาปีที่ 1/3 SMP ว่าที่ร.ต.เบญญาภา สมเขาใหญ่ 16 15 31
4 ประถมศึกษาปีที่ 1/4 SMP น.ส.ณัฐธิดา ช้างกลาง 14 17 29
5 ประถมศึกษาปีที่ 1/5 EP น.ส.วทันยพร วันนุบล 7 11 18
รวม 76 72 148
6 ประถมศึกษาปีที่ 2/1 NP น.ส.วิภาดา ชัยสิงห์ 16 8 24
7 ประถมศึกษาปีที่ 2/2 SMP น.ส.พัชราภรณ์ งานดี 16 13 29
8 ประถมศึกษาปีที่ 2/3 SMP น.ส.ดวงกมล คำปาน 12 16 28
9 ประถมศึกษาปีที่ 2/4 EP น.ส.จิราภรณ์ ทองเพ็ง 5 4 9
รวม 49 41 90
10 ประถมศึกษาปีที่ 3/1 NP น.ส.สุรางค์รัตน์ สองพิมพ์ 18 12 30
11 ประถมศึกษาปีที่ 3/2 SMP น.ส.กมลรัตน์ ไทยกลาง 20 16 36
12 ประถมศึกษาปีที่ 3/3 SMP น.ส.ยาใจ ลักษณะอัฐ 19 15 34
13 ประถมศึกษาปีที่ 3/4 EP น.ส.พรพิมล ใจสมุทร 4 7 11
รวม 61 50 111
14 ประถมศึกษาปีที่ 4/1 NP น.ส.จันทร์ทิพย์ จิตรแก้ว 12 14 26
15 ประถมศึกษาปีที่ 4/2 SMP น.ส.พิมพิไลย์ คงเพชร 17 9 26
16 ประถมศึกษาปีที่ 4/3 SMP น.ส.มณฑา เหมลินี 18 8 26
17 ประถมศึกษาปีที่ 4/4 EP น.ส.กุลรุจี จิตรพงษ์ 11 8 19
รวม 58 39 97
18 ประถมศึกษาปีที่ 5/1 NP น.ส.ดวงกมล พริกประสงค์ 16 16 32
19 ประถมศึกษาปีที่ 5/2 SMP น.ส.กาญจนา วรรณาการ 5 15 20
20 ประถมศึกษาปีที่ 5/3 SMP น.ส.ศศิเนตร จันทร์เพชร 7 10 17
21 ประถมศึกษาปีที่ 5/4 EP น.ส.นลินทิพย์ ไชยวรณ์ 10 7 17
รวม 38 48 86
รวมนักเรียนระดับประถมศึกษา ทั้งสิ้น 282 250 532
รวมนักเรียนทั้งหมด 449 454 903
ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช มีนักเรียนทั้งหมด ๙๐๓ คน มีบุคลากรทั้งสิ้น ๘๓ คน โดยมีนายวิรัตน์ จุติประภาค เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช